Travellers & Egyptologists

Travellers & Egyptologists

The Italian explorer Giovanni Battista Bolzon (who later changed his family name to Belzoni)

The book is available:

BELZONI Giovanni Battista, Voyages en Égypte et en Nubie. Tomes I & II (complete set). Paris, 1821 (615 euros)