NISABA, Religious Texts Translation Series (Leiden)